Klimatet och valet

18e maj kl 10:30-12:00, Hemerycksalen

Photo: Juliana Dänhardt

Under denna session lyfter forskare och politiker viktiga områden som berör samhället och klimatet. Med Parisavtalet som utgångspunkt har Sverige sedan 2018 en klimatlag som ålägger regeringen att föra en politik som utgår från klimatmålen. Sveriges långsiktiga klimatmål är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Men hur styrs kosan dit och hur ser våra olika riksdagspartier på vägvalen? Det Klimatpolitiska rådet, ett tvärvetenskapligt expertorgan utsett av regeringen, har i uppgift att utvärdera om regeringens förda klimatpolitik är förenlig med klimatmålen. I deras senaste rapport fastslås bl a att klimatomställningen i Sverige behöver accelerera och att regeringens styrning behöver förstärkas. Hur ser våra politiska partier på detta och hur vill de arbeta vidare för att nå klimatmålen med denna vetskap?  

Hör vad forskarna har att säga i de olika områdena och hur politikerna resonerar. Alla partiers miljöpolitiska talespersoner är inbjudna.

Moderator är Jonas Bane.

Ämnesområden

Energieffektivisering och grön elektrifiering

Göran Finnveden, professor i strategisk miljöanalys vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH

Max Åhman, lektor vid Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola

Markanvändning – upptag och lagring av koldioxid

Katarina Hedlund, professor i markekologi vid Biologiska institutionen och biträdande föreståndare för Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet

Åsa Kasimir, forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Ny teknologi – upptag och lagring av koldioxid

Wim Carton, lektor vid LUCSUS (Centre for Sustainability Studies), Lunds universitet

Filip Johnsson, professor vid Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik, Chalmers

Socioekonomisk välfärd under/efter klimatomställningen

Max Koch, professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet

Sverker Carlsson Jagers, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet

Miljöpolitiska talespersoner

Centerpartiet – ej bekräftat namn

Kristdemokraterna – ej bekräftat namn

Liberalerna – Helena Gellerman

Miljöpartiet – Lorentz Tovatt

Moderaterna – Jessica Rosencrantz

Socialdemokraterna – Hanna Westrén

Sverigedemokraterna – Martin Kinnunen

Vänsterpartiet – Jens Holm