Insikter om klimatet ur ett svenskt forskningsperspektiv

18e maj kl 08:30-10:00, Hemerycksalen

Photo: Juliana Dänhardt

Ledande forskare lyfter aktuell kunskap och bedömer hur klimatförändringen nu och i framtiden kan komma att påverka oss i Sverige.

Seminariet har tagits fram i samarbete med Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet.

Senaste årets tre IPCC-rapporter slår fast att den globala klimatförändringen går fort, beror på människans klimatpåverkan och har märkbara konsekvenser över hela jorden. Fortsatta utsläpp av växthusgaser väntas driva på utvecklingen med stora konsekvenser för såväl samhälle som naturmiljö. Olika regioner påverkas på olika sätt beroende dels på vilka klimatförändringar som väntar, dels beroende på hur sårbara de är. I Sverige, med närheten till Arktis, ändras klimatet mycket fort vilket ställer stora krav på anpassningsåtgärder. I många regioner finns länder som är än mer sårbara och därför väntas drabbas ännu hårdare. Utöver att naturliga ekosystem påverkas kommer klimatförändringen inverka på till exempel internationell handel, livsmedelsproduktion, energiförsörjning och migration, allt med en direkt påverkan på svenska förhållanden.

I detta seminarium presenteras ny forskning inom tre områden som påverkas av klimatförändringen och som är av särskild vikt för oss i Sverige.

Moderator för seminariet är Jakob Lundberg som är biträdande direktör för Sveriges Global Hub Future Earth, som leder bl a Future Earths arbete i att ta fram material till FN-processer inom biologisk mångfald (CBD) och klimat (UNFCCC). I direkt anslutning till varje föredrag finns det möjlighet för publiken att ställa frågor.

Introduktion
Moderator och Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI och Bolin Centre for Climate Research

Insikter om vatten
Berit Arheimer, professor i hydrologi, SMHI

  • Hur kommer mer intensiva skyfall att påverka oss?
  • Vad för en kortare snösäsong med sig?
  • Kommer vi att se en ökad vattenbrist och torka i Sverige?

Insikter om urbana områden
Johanna Alkan Olsson, lektor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet & Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet

  • Hur kan vi minska de urbana områdenas klimatpåverkan?
  • Vilka klimatanpassningsåtgärder är möjliga och önskvärda?
  • Är styrmedlen som finns för att minska klimatpåverkan och klimatanpassa tillräckliga?

Insikter om biologisk mångfald
Henrik Smith, professor i zooekologi vid Biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet

  • Hur ser sambanden mellan arbetet med att minska och anpassa oss till klimatförändringar och målsättningen att bevara biologisk mångfald ut – konflikter eller synergier?
  • Finns det en konflikt mellan övergången till en biobaserad ekonomi och bevarandet av biologisk mångfald?
  • Kräver klimatförändringen en ny syn på hur naturvård bedrivs?

Framåtblickande avslutning och frågestund med publiken
Moderator och Deliang Chen, professor vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet